top of page

statuten

Artikel 1 Algemene bepaling

 1. De Bewonersvereniging Surinameplein, hierna te noemen “de vereniging”, is op 9 januari 2019 bij notariële akte opgericht en is gevestigd te Amsterdam.

 2. Definities en omschrijvingen zoals die in de statuten van de Vereniging zijn vastgelegd zijn in dit reglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Leden

 1. De vereniging bestaat uit leden en aspirant-leden.

 2. Aspirant-leden is Ieder lid dat toegelaten is tot de vereniging en dat nog niet voor de eerste maal zijn/ haar contributie heeft betaald. Aspirant-leden mogen de algemene vergadering bijwonen, maar hebben geen andere rechten binnen de vereniging.

 3. Het aspirant-lidmaatschap wordt door het bestuur omgezet in een volwaardig lidmaatschap, zodra het aspirant-lid voor de eerste maal de contributie heeft voldaan.

 4. Een aspirant-lid dat binnen zes maanden na toelating niet voldaan heeft aan zijn contributieverplichtingen wordt automatisch uitgeschreven als (aspirant) lid.

 

Artikel 3 Donateurs

 1. De vereniging kent donateurs.

 2.  Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten als donateur en die bereid zijn ten bate van de vereniging incidenteel of periodiek een financiële bijdrage te storten.

 3. Donateurs hebben alleen die rechten en verplichtingen die hen in de statuten en/of reglementen zijn toegekend.

 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

 5. Opzegging namens de vereniging gebeurt door het bestuur.

 

Artikel 4 Het lidmaatschap: aanmelding

 1. De aanmelding gebeurt door het zenden van een mail aan de secretaris van de vereniging: secretariaat@surinameplein.org. Daarbij moeten de volgende gegevens worden vermeld: naam, voornaam (voluit), woonadres volgens de Basis Registratie Personen (BRP), geboortedatum en telefoonnummer, en eventueel een copy van de Stadspas. Het bestuur kan bij aanmelding om een uittreksel uit de Basisregistratie Personen verzoeken.

 2. De kosten voor de aanmelding van het lidmaatschap bedragen in 2019 €25 en in 2020 €35.

 3. Voor hen die beschikken over een Stadspas met een groene stip bedragen de kosten voor aanmelding voor het lidmaatschap in 2019 € 12,50 en in 2020 € 15.  

 4. De aanmeldingskosten moeten tegelijk met de aanmelding voldaan worden op de rekening van de Vereniging: IBAN NL16 RABO 0336 8530 25. Als deze kosten zijn voldaan dan neemt de secretaris namens het bestuur de aanmelding in behandeling.

Artikel 5 Het lidmaatschap: Toelating als lid

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating dat de secretaris namens het bestuur neemt.

 2. Het bestuur weigert de aanvraag voor het lidmaatschap:

 • als het inschrijfgeld niet is voldaan en/of

 • als uit de BRP blijkt dat de betreffende kandidaat niet woonachtig is aan het Surinameplein en/of

 • als van de aanvrager eerder het lidmaatschap van de vereniging is beëindigd op grond van artikel 6c of 6d van de statuten.

 1.  De secretaris kan niet eigenmachtig van iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

 2.  Na toelating wordt het lid of aspirant-lid opgenomen in het ledenregister, dat voor alle leden toegankelijk is op de besloten website van de Vereniging.

 

Artikel 6 Rechten en plichten van leden

Naast de rechten en verplichtingen, die zijn vastgelegd in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toelating als lid verkrijgt het lid toegang tot de besloten website van de vereniging. Daarmee krijgt hij/ zij toegang tot de statuten en het huishoudelijk reglement, het ledenregister, de documenten die betrekking hebben op de Algemene Ledenvergadering en het archief van de vereniging.

 2. Het lid heeft het recht deel te nemen aan, het woord te voeren in en te stemmen in algemene vergaderingen, zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid, voorstellen in te dienen voor de Algemene Vergadering, zich benoembaar te stellen als lid van de kascommissie en overige commissies en werkgroepen van de Vereniging

 

Artikel 7 Het Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 4 leden.

 2. Met inachtneming van de statuten heeft het bestuur tot taak:

 1. a. De vereniging te besturen, zodat de doelen uit artikel 2 van de statuten optimaal gerealiseerd kunnen worden;

 2. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

 3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.

 1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal en zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur dat wensen.

 2. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

 3. In een bestuursvergadering kunnen besluiten worden genomen als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

 4.  Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

 5. De voorzitter: Geeft leiding aan de vereniging, leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering en is voor externe partijen het eerste aanspreekpunt.

 6. De secretaris voert de correspondentie namens het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren; heeft het beheer over het archief; zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen en onderhoudt het ledenregister

 7. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging; zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; voert de correspondentie voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 8 Het Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 4 leden.

 2. Met inachtneming van de statuten heeft het bestuur tot taak:

 1. a. De vereniging te besturen, zodat de doelen uit artikel 2 van de statuten optimaal gerealiseerd kunnen worden;

 2. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

 3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.

 1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal en zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur dat wensen.

 2. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

 3. In een bestuursvergadering kunnen besluiten worden genomen als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

 4.  Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

 5. De voorzitter: Geeft leiding aan de vereniging, leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering en is voor externe partijen het eerste aanspreekpunt.

 6. De secretaris voert de correspondentie namens het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren; heeft het beheer over het archief; zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen en onderhoudt het ledenregister

 7. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging; zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; voert de correspondentie voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

Artikel 9 Bestuursverkiezing

 1. Conform artikel 9 lid 1 van de statuten streeft de vereniging naar een zodanige samenstelling van het bestuur dat bewoners van alle delen van het Surinameplein zich vertegenwoordigt weten. Voor de samenstelling van het bestuur houdt dit in dat

 •  twee zetels voorbehouden zijn voor de deelgroepering van leden woonachtig aan het Surinameplein zuidzijde;

 • twee zetels voorbehouden voor de deelgroepering van leden woonachtig aan het Surinameplein oostzijde; 

 • twee zetels voorbehouden voor de deelgroepering van leden woonachtig aan het Surinameplein noordzijde;

 • en daarnaast een zetel voor de voorzitter.

 1. Kandidaatstelling vindt plaats conform artikel 9 lid 4 van de statuten;

 2. Indien onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn voor de twee zetels die voorbehouden zijn aan een bepaalde deelgroepering dan blijft tenminste één zetel voor deze deelgroepering vacant;

 3. Elk bestuurslid treedt vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar voor één termijn.

 4. Als eerste rooster van aftreden geldt bij oprichting van de vereniging, dat de voorzitter aftreedt op de Algemene Vergadering 2020 en de secretaris-penningmeester op de Algemene Vergadering 2021. Beiden kunnen zich voor nog één termijn herkiesbaar stellen.

 5. Een bestuurslid kan maximaal acht jaar aaneengesloten een functie in het bestuur vervullen.

 6. De namen van de aftredende bestuursleden en de namen van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de statuten.

 7. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste 10 stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat

 

Artikel 10 Kascommissie

 1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

 2. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige laten bijstaan.

 4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ingetrokken, maar alleen door de onmiddellijke benoeming van een nieuwe kascommissie.

 6. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om het bestuur te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering.

 7. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 8. Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden van de Vereniging bescheiden tien jaren lang te bewaren.

 

Artikel 11 Overige commissies en/of werkgroepen

 1. Het bestuur kan besluiten naast de kascommissie te voorzien in andere commissies en/of werkgroepen.

 2. Het bestuur besluit over de opdracht en samenstelling van deze commissies/werkgroepen.

 3. Het bestuur informeert de Algemene Vergadering over ingestelde commissies/werkgroepen, hun samenstelling en opdracht.

 4. Commissies/ werkgroepen zijn verantwoording verschuldigd aan en rapporteren aan het bestuur.

 5. Het bestuur besluit tot beëindiging van de werkzaamheden van een commissie/werkgroep en informeert herover de Algemene Vergadering.

 

Artikel 12 Contributie

 1. De leden zijn gehouden tot het jaarlijks voor 1 maart betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

 2. Voor het verenigingsjaar 2019 bedraagt de contributie €25,-.

 3. Voor leden die in het bezit zijn van een Stadspas met een groene ruit geldt een contributie van € 10,-.

 4.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

Artikel 13 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, als het onderwerp bij de uitnodiging op de agenda vermeld staat.

 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, gepubliceerd worden op de besloten website van de Vereniging.

 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden op de betreffende Algemene Vergadering.

 4. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden

 

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar verantwoording aan de algemene ledenvergadering.

 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking onmiddellijk na vaststelling in de Algemene Vergadering.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de Vereniging de dato 14 februari 2019. Namens het bestuur van de vereniging:

 

De voorzitter, Henk Mulders
De secretaris, Ivo Witteveen

bottom of page